Blog @tombene Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz
Blog Tombene
  @tombene
Mým nosným projektem je Vize NEXT Twenties - Next 20s. Je to Vize pro dvacátá léta a mladé lidí kolem 20 let plus mínus libovolně.
NEXT Twenties.cz

  
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Naše vize

Stru?ná verze naší vize
26. červenec 2018  

? NEXT Twenties - Vize pro dvacátá léta ? Vize pro dvacetileté.
- Naše zem?, ve které budou dnešní d?ti dospívat a realizovat se, nejen na trhu práce, ale v celém dalším život?, pot?ebuje nové impulsy, které by vyslala globální konkurenci, globálnímu trhu a globálním investor?m. Má na to maximáln? p?t let. B?hem této doby dojde k vynucenému st?ídání technologií a výrobních postup?, místo svá?ení lepení, místo železa hliník. Jestliže se zásadn? nepohneme z m?kkého ekonomického polštá?e, který nám na?echrává automobilový pr?mysl, zadní sv?tla vlaku s konkurenceschopnou výrobou by nám mohla navždy zmizet v dálce. D?ti jsou vlastn? naše živé a nevy?erpatelné zdroje surovin, cenn?jší než uhlí nebo nafta. Navíc jsou to obnovitelné zdroje r?stu, technického pokroku a znalostní báze, kterou je možné p?edat další generaci.
- Malé d?ti dnes nevnímají hranici mezi hra?kami a tabletem. A jejich touhu po poznávání není t?eba probouzet. Už od t?í let lze u d?tí rozvíjet schopnosti, které, budou-li správn? usm?r?ovány, mohou pozd?ji vytvo?it sílu, která vrátí naší spole?nosti postavení konkurenceschopné zem?, schopné p?inášet významné inovace a stát na žeb?í?ku mezi technicky nejvysp?lejšími zem?mi. - Správn? volené podn?ty u d?tí do p?ti let v?ku, vtahování d?tí do sféry moderní techniky již od první t?ídy základní školy. Kódovaní, ve vhodných programových prost?edích, podle v?ku, robotika, kroužky elektroniky, 3D navrhování sv?ta, p?edm?t? a všeho, co pat?í do d?tského sv?ta fantazie. Code Clubs nemusí být jen v Anglii. Nový vyu?ovací p?edm?t pro základní a st?ední školy, ve kterém d?ti zjistí, jak vypadají v?ci zevnit?. P?edm?ty, technika, vše ve 3D vyobrazení. Podobn? jako když jsme my v jejich v?ku rozebírali budíky.
- Sout?že v robotice, zájmové kroužky robotiky, elektroniky, kroužky i z dalších obor?, vše dopln?no sout?žemi, vtahujícími do hry i rodi?e a ob?anskou spole?nost.
- To vše zabezpe?eno metodikou, centrálními cloudy s návody a prezentacemi využitelnými pro školy, kroužky, ale i pro celoživotní vzd?lávání. U starších ro?ník? je t?eba zam??it se p?edevším na dovednosti, zru?nost, preciznost, technologickou káze?. Propojené vzd?lávání d?tí a dosp?lých, kdy se u?í vzájemn?, pom?že motivovat rodinu k výb?ru vhodného vzd?lání d?tí a k jejich podpo?e b?hem studia. - Vzd?lávání vícerychlostní s podporou talent?, možnost jít místo studia na vysoké škole rovnou do praxe a pozd?ji si vysokoškolské vzd?lání doplnit. Nep?eruší se tak kreativita a mladí zúro?í nahromad?nou touhu po využití svých schopností, ihned, nekompromisn?. Jako Jágr.
- Hlavním cílem je nau?it d?ti kreativn? myslet, radovat se z tvo?ení, z nepoznaného, sout?žit, být první. V dospívání propojit moderní školu, ?ízenou z cloud?, založenou na týmové práci a praktických ?innostech, s praxí v místních podnicích a naopak zajistit na školách výuku technických pracovník? z praxe. Tak, aby nevznikala propast mezi školou a zam?stnáním. To vše je reálné. - Všechnu tuto ?innost sm??ovat k tomu, aby se v ?esku za?alo op?t ?bastlit?, vyvíjet, konstruovat a hlavn? vyráb?t. Nemusí jít o velké stroje a technologické celky. Oblast Internetu v?cí, prvk? IoT, kde jsou HW a SW propojeny do inteligentního komponentu, nám umož?uje se stát v tomto oboru s velkou p?idanou hodnotou evropskou a snad i sv?tovou velmocí. Výrobní realizace t?chto prvk? podporuje vznik místních regionálních firem, které by navzájem kooperovaly v síti podobné sociálním sítím, s pracovním názvem ?Pošli to dál.?
- Všechny tyto nám?ty, prvky, projekty máme p?ipravené a rozpracované do konkrétních postup?, výstup? a pot?eb zajišt?ní.


Stáhn?te si rozpracovanou verzi naší Vize NEXTTwenties.
13. srpen 2018  

Vizi stahujte - Dokumenty ZDE

 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.

NEXT Twenties startup next20s@benecz.cz